นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็ปไซต์นี้เหมาะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยบกับสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเมื่อต้องอยู่รวมกันในชมชุม เช่น ความปลอดภัยในการขับขี่ การจอดรถ เป็นต้น รวมไปถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปลูกบ้านใหม่ สิ่งที่ควรต้องคำนึงในมุมต่าง ๆ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผู้ดำเนินการเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อมใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ อันเป็นผลมาจากการตัดสินใจหรือการดำเนินการใด ๆ
ของผู้ใช้ตามข้อมูลที่โพสต์บนเว็บไซต์ ทั้งนี้ทางเราจะไม่มีการรับผิดชอบใด ๆของข้อมูลทั้งหมดที่โพสต์บนเว็บไซต์นี้ ทั้งข้อมูลในขณะที่โพสต์ และหลังจากโพสต์บนเว็บไซต์นี้แล้ว
อาจมีกรณีที่ชื่อ เนื้อหา ฯลฯ อาจไม่ตรงกัน